Statistiska Centralbyrån

Statistiska Centralbyrån som myndighet

Statistiska Centralbyrån (SCB) är en statlig förvaltningsmyndighet med ansvar för officiell statistik samt övrig statlig statistik i landet. I uppdraget ingår bland annat att framställa, sprida och utveckla statistik. Uppdragsgivare är aktörer inom det privata näringslivet, forskare, myndigheter och framför allt regeringen. Statistik från Statistiska Centralbyrån används allt som oftast som underlag för beslutsfattande, debatt och forskning. SCB har 1 358 medarbetare – 129 av dess är fältintervjuare. Man brukar indela statistik från SCB i fyra områden – nämligen befolkning- och välfärd, ekonomisk statistik, nationalräkenskaper samt regioner och miljö.

På Statistiska Centralbyråns hemsida har du möjlighet att hämta statistik utan kostnad – exempelvis fullständiga tabeller och publikationer, eller också skräddarsydd statistik enligt dina önskemål. Vid behov hjälper SCB dig att utforma en undersökning – det kan vara något så avancerat som att formulera frågeställningar, göra slumpmässiga urval och att analysera det slutgiltiga resultatet. Till den som intresserar sig för statistikområdet erbjuder SCB kurser och seminarier utan kostnad – SCB är din källa till kunskap. Värt att nämna är att SCB är både kvalitets- och miljöcertifierade. SCB är en modern myndighet som tar ansvar för framtiden.

Det finns flera myndigheter i Sverige som är statistikansvariga. Dessa är:

Kungliga biblioteket (bibliotek)
• Medlingsinstitutet (löner och arbetskostnader)
• Centrala studiestödsnämnden (studiestöd)
• Brottsförebyggande rådet (brott, för brott lagförda personer, kriminalvård, återfall i brott)
• Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar o. analyser (nystartade företag, internationella företag, konkurser och offentliga ackord)
• Myndigheten för kulturanalys (kulturmiljövård, muséer, samhällets kulturutgifter, studieförbund)
• Naturvårdsverket (miljötillstånd, miljöbalkens tillämpning, avfall, utsläpp)
• Domstolsverket (domstolarnas verksamhet)
• Riksgäldskontoret (statlig upplåning och statsskuld)
• Havs- och vattenmyndigheten (havs- och vattenmiljö, fiske)
• Finansinspektionen (aktieägarstatistik, finansräkenskaper, finansiella företag utom försäkring, försäkring)
• Skogsstyrelsen (miljö o. sociala frågor i skogsbruket, sysselsättning i skogsbruket, produktion i skogsbruket)
• Socialstyrelsen (hälsa och sjukdomar, hälso- och sjukvård, dödsorsaker, individ- och familjeomsorg, äldre- och handikapp omsorg, stöd och service till funktionshindrade)
• Statens energimyndighet (tillförsel och användning av energi, energibalanser, prisutveckling inom energiområdet)
• Statens jordbruksverk (djurhälsa, jordbrukets ekonomi, jordbrukets produktion, jordbrukets struktur, sysselsättning i jordbruket, prisutveckling i jordbruket, vattenbruk)
Kemikalieinspektionen (kemikalier; försäljning och användning)
• Försäkringskassan (stöd till barnfamiljer, stöd vid sjukdom och handikapp)
• Konjunkturinstitutet (hushållens inköpsplaner)
Arbetsmiljöverket (arbetsskador, arbetsmiljö)
• Ekonomistyrningsverket (utfallet av statsbudgeten)
• Statens skolverk (skolväsende och barnomsorg)
• Pensionsmyndigheten (stöd vid ålderdom)
• Tillväxtverket (inkvartering)
• Trafikanalys (bantrafik, kollektivtrafik och samhällsbetalda resor, luftfart, postverksamhet, sjöfart, televerksamhet, vägtrafik, kommunikationsvanor)
• Sveriges lantbruksuniversitet (skogarnas tillstånd och förändring)
• Universitetskanslersämbetet (högskoleväsende)

Även Statistiska Centralbyrån tillhör landets statistikansvariga myndigheter. Dock har SCB desto fler ämnesområden. Dessa är:

• Utbildning och forskning
• Priser och konsumtion
• Offentlig ekonomi
• Näringsverksamhet
• Nationalräkenskaper
• Miljö
• Demokrati – läs mer hos Sida Research
• Levnadsförhållanden
• Hushållens ekonomi
• Handel med varor och tjänster
• Bostäder och byggande
• Befolkning
• Arbetsmarknad

Statistiska Centralbyrån